§ 2. Warunki i zasady korzystania z Laser Parku


1. Z Laser Parku mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 9 lat.
2. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z obiektu, bezwzględnie nie mogą korzystać z Laser Parku. Dotyczy to w szczególności osób:
– u których migające światło może stwarzać ryzyko dla zdrowia, np. cierpiących na epilepsję
– u których wysiłek fizyczny może stwarzać ryzyko dla zdrowia, np. cierpiących na choroby układu krążenia, astmę, schorzenia kręgosłupa.
3. Podczas korzystania z Laser Parku obowiązuje obuwie na płaskiej podeszwie.
4. Uczestnik przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolony z zakresu obsługi Sprzętu i zasad bezpieczeństwa podczas gry.
5. W trakcie korzystania z obiektu Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń obsługi Parku17.
6. W trakcie gry zabronione jest:
- bieganie i skakanie,
- używanie przemocy fizycznej w stosunku do innych uczestników,
- przestawianie elementów scenografii,
- wspinanie się na elementy scenografii,
- używanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem (w tym np. wymachiwanie, rzucanie, uderzanie karabinem, chwytanie za karabin innego uczestnika),
- celowe zasłanianie czujników trafień,
- wnoszenie na teren gry jedzenia i picia,
- jakiekolwiek zachowanie mogące stwarzać zagrożenie dla Uczestników.
7. W trakcie gry Uczestnik powinien zawsze trzymać karabin obiema rękami.
8. W trakcie gry na jej terenie mogą przebywać wyłącznie jej Uczestnicy oraz obsługa Parku17.
9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze Parku17.
10. Wszelkie elementy ubioru mogące stanowić zagrożenie podczas gry (np. biżuterię, okulary), należy wcześniej zdjąć lub odpowiednio zabezpieczyć.